Carolim OÜ isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

Tingimused kehtivad alates 25. maist 2018.

Carolim OÜ on juriidiline isik registrikoodiga 11280451 ja aadressiga Vana-Paistemaa, Lääne-Nigula vald, 90804, Läänemaa, Eesti.

Käesolevad üldpõhimõtted käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist, töötlemist ja kasutamist Carolim OÜ poolsete teenuste pakkumisel ja osutamisel.

Käesolevad üldpõhimõtted on üldine teave selle kohta, milliseid andmeid Carolim OÜ (edaspidi Carolim) kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks kogub ja töötleb.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mis on isikute poolt antud vabatahtlikult ning mida Carolim kogub teenuste pakkumisel ja osutamisel, sh tehingute tegemine kliendiga ning kaupade tarne. Isikuandmeid võidakse kasutada ka otseturunduslikel eesmärkidel, kui klient on selleks nõusoleku andnud. Vastavateks andmeteks võivad olla isiku ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ning e-posti aadress, vajadusel ka aadress ja telefon. Pangamaksete korral  kliendi arvelduskonto number, panga nimi. Carolim ei kasuta ega avalda kliendi isikuandmeid ilma kliendi nõusolekuta. Isikuandmete kogumine võib toimuda vaid kliendi nõusolekul ja järgnevatel viisidel:

- Klient edastab oma andmed Carolim veebilehel www.carolim.ee püsikliendiks registreerumisel.

- Carolim saab isiku isikusamasuse ja/või maksekorralduse õnnestumise kohta kinnituse vastava teenuse pakkujalt.

ID-kaardi ja Mobiil-ID kaudu autentimisel ning tahteavalduste või kinnituste allkirjastamisel on klient kohustatud järgima vastavate arendajate poolt kehtestatud turvanõudeid ning soovitusi. Selleks soovitame tutvuda lisainformatsiooniga aadressidel http://mobiil.id.ee ja http://www.id.ee.

Isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärk

Kogutud isikuandmete abil teavitatakse kliente Carolim-i uudistest, kampaaniatest, pakkumistest ja erinevatest sündmustest ning neid kasutatakse pooltevahelise tehingu teostamisel, sh kaupade tarne.

Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet, ja MasterCard SecureCode ning Verified by Visa turvasüsteeme.

Carolim  sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Kaardikeskuse (Pankade Kaardikeskuse AS www.estcard.ee) turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt Kaardikeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Kaardikeskuses paiknevas serveris.

Carolim kogub, koondab ja analüüsib andmeid saamaks teavet ka järgneva kohta:

·         saadetud uudiskirjade avamise statistika,

·         uudiskirjas olevate linkide avamise statistika.

Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks kliendile, edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõtteile.

Carolim  ei levita, edasta, muuda ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil talle usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui kliendiga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Kliendi õigused

Kliendil on igal ajal õigus küsida koopiat andmetest, mida Carolim tema kohta on kogunud, samuti nõuda oma isikuandmete muutmist või kustutamist.

Klient, kes ei soovi olla Carolim-i uudiskirja listis või soovib enda andmete kustutamist, saab seda igal ajal taotleda, kirjutades aadressil info@carolim.ee

Kliendil on õigus  oma isikuandmed üle kanda teisele vastutavale töötlejale. Antud sooviavaldused palume saata Carolim-i aadressil info@carolim.ee kirjalikus vormis ja kliendi poolt allkirjastatult.

Kliendil on õigus esitada Carolim-i andmetöötluse kohta kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Kõiki Carolim-i uudiskirja tellimisel ning kliendiga tehingute tegemisel Carolim-ile  teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Ligipääs kliendi isikuandmetele on ainult selleks volitatud osapooltel, kes osutavad Carolim-ile teenuseid (Nt serveri- ja pilveteenuse pakkujad; posti- ja transpordiettevõtted) ja kes on kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Volitatud osapooleks on ettevõte, kelle keskkonnas hallatakse Carolim-i uudiskirjade saatmist.

Isikuandmete säilitamine

Carolim säilitab kliendi isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, Carolim-i õiguste kaitsmiseks ning kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.

Isikustamata andmete kogumine ja kasutamine

Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt siduda ühe kindla isikuga (vanus, sugu, elukoht). Carolim kasutab oma veebilehel www.carolim.ee küpsiseid (cookies), mille funktsioon on üldise statistika kogumine veebilehe liikluse kohta. Carolim ei jälgi individuaalsete inimeste käitumist ja liikumist veebilehel.

Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida ta külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui klient on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on leitav Carolim-i veebilehel www.carolim.ee

Veebilehe kasutajal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata. Vastava soovi korral tuleb muuta oma veebilehitseja seadeid.

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete muutmine

Carolim-ile oma andmeid edastades ja Carolim-i veebilehte kasutama asudes on klient tutvunud Carolim-i isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetega ja nendega nõustunud. Carolim jätab endale õiguse käesolevaid üldpõhimõtteid muuta. Vastav teade postitatakse Carolim-i kodulehele ja kehtivad isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted on alati kättesaadavad Carolim-i veebilehel www.carolim.ee

Kõikide isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete või andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume pöörduda Carolim-i poole e-posti aadressil info@carolim.ee

Jälgi meid Facebookis